AL_Obsoleto

 e entidadesA continuación informámoslle sobre o tratamento dos seus datos persoais en cumprimento do Reglamento_UE 2016/679.

 

1. Responsable do tratamento

 

Os datos persoais que figuran neste formulario, así como os que nos facilite en adiante no caso de proseguir a relación comercial, serán tratados por FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA, con CIF G15859911 e domicilio social en Avda. de Lugo, 115 – Santiago de Compostela.

 

2. Finalidades do tratamento e base legal do mesmo

 

Para que tratamos os seus datos persoais? Xustificación para o tratamento.
A Proporcionarlle as informacións dos produtos ou servizos que nos solicite. Xustificación: a prestación dos servizos que vostede nos solicita coa información que inclúen e o consentimento que vostede nos proporciona coa solicitude.
B Xestionar a súa participación nos programas de servizos sociais que desenvolvemos. Xustificación: a prestación dos servizos ao amparo dos programas en cada caso e o consentimento que vostede nos proporciona coa súa solicitude.
C Xestionar as solicitudes de emprego na nosa actuación como Axencia de Colocación aprobada pola Xunta de Galicia. Xustificación: A prestación do servizo de búsqueda de emprego e colocación e o consentimento que vostede nos proporciona coa súa solicitude. As obrigas legais que impón a nosa condición de axencia de contratación.
D. Xestionar as doazóns e aportacións de socios/as. Xustificación: O noso interese lexítimo por desenvolver a labor social á que nos adicamos. A execución do seu encargo de xestionar as súas aportacións.

 

3. Destinatarios dos datos

 

Amigos de Galicia compartirá os datos persoais que nos facilite, na medida en que sexa estritamente necesario, segundo a finalidade do tratamento, da seguinte maneira:
Destinatario ¿Para que se ceden os seus datos?
Organismos Públicos: Unión Europea, Goberno de España, Xunta de Galicia, Deputacións Provinciais e Concellos, ademais de calquera outro organismo público que participe nos programas desenvoltos. Estes organismos son, en moitas ocasións, cofinanciadores dos programas que desenvolvemos. Por iso, é unha obriga legal ceder estes datos, para que os organismos poidan controlar a correcta execución dos programas.
Entidades privadas que colaboran como doantes de programas. Para mostrar aos doantes as accións ligadas aos servizos sociais que se financian coas súas doazóns.
Servizo Público de Emprego, organismos da administración e entidades privadas intermediarias para a xestión das solicitudes de emprego a través da nosa axencia de colocación.
Entidades privadas que prestan servizos á Fundación, para asegurar o correcto mantemento e funcionamento da nosa entidade. Para manter a nosa actividade: asesoría fiscal, contable e laboral, mantemento de instalacións, mantemento informático ou calquera outro servizo que garanta o correcto funcionamento da nosa entidade.
Administración Tributaria, Organismos da Seguridade Social e outros organismos das diferentes administracións públicas para o cumprimento das obrigas legais.

 

4. Prazo de conservación dos seus datos persoais

 

O prazo durante o que se conservarán os seus datos persoais, está determinado pola finalidade específica de cada tratamento, atendendo aos seguintes criterios:
– Os datos se conservarán o tempo necesario para alcanzar a finalidade do seu tratamento.
– Concluída a relación, os seus datos se conservarán durante o prazo imposto pola normativa vixente.
– Ata que vostede solicite a súa supresión.

 

5. Dereitos da persoa

 

Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando os seus datos persoais, por tanto, ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa rectificación ou supresión cando os datos xa non sexan necesarios, limitar ou opoñerse ao seu tratamento, así como solicitar a portabilidade dos datos.
Para iso, deberá dirixir un escrito coa súa solicitude, acompañado dunha copia do seu DNI, na dirección postal que indicamos no apartado 1, ou directamente no correo electrónico comunicacion@fundacionamigosdegalicia.org.
Tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

 

6. Procedencia dos datos

 

Os datos tratados proceden da súa propia solicitude ou das solicitudes formuladas nos departamentos de servizos sociais de organismos públicos. As categorías de datos tratados poden ser: identificativos, circunstancias persoais, académicos e de emprego, económicos, e en algúns programas de axuda, datos especialmente protexidos (principalmente de saúde e relacionados con situacións de exclusión social).