O Obxectivo dos cursos é preparar ao alumnado para a realización das probas de de nivel 2 e 3 de Competencias Clave que dan acceso aos Certificados de Profesionalidade.
 
CURSO PREPARATORIO COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2
CONTIDOS
• Módulo I: Comunicación en lingua galega N2.
Contidos
1. Expresión oral en diferentes ambientes
2. Comprensión de textos escritos
3. Discusión e debate
4. Redacción dun texto expositivo
5. Redacción dun texto con opinións propias e resumo
• Módulo II: Comunicación en lingua castelá N2.
Contidos
1. Comunicación e linguaxe
2. Principios básicos no uso da lingua castelá
3. Producións orais
4. Producións escritas
5. Técnicas de procura, tratamento e presentación da información
• Módulo III: Comunicación en lingua estranxeira (inglés)N2.
Contidos
1. Utilización das funcións lingüísticas e aspectos socioculturais en situacións de comunicación de lingua inglesa
2. Elementos gramaticais e fonéticos no uso da lingua inglesa
3. Producións orais en lingua inglesa
4. Producións escritas en lingua inglesa
• Módulo IV: Competencia matemáticaN2.
Contidos
1. Utilización dos números para a resolución de problemas.
2. Utilización das medidas para a resolución de problemas.
3. Aplicación da xeometría na resolución de problemas.
4. Aplicación do álxebra na resolución de problemas.
5. Aplicación da análise de datos, a estatística e a probabilidade na resolución de problemas.
 
CURSO PREPARATORIO COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 3
• Módulo I: Comunicación en lingua galega N3.
Contidos
1. Os rexistros da lingua
2. Comprensión e síntese de textos escritos
3. A palabra falada
4. A exposición e a argumentación
5.Os textos escritos nos ámbitos profesional e persoal
• Módulo II: Comunicación en lingua castelá N3.
Contidos
1. Comunicación e linguaxe
2. Principios no uso da lingua castelá
3. Discursos orais e escritos
4. Desenvolvemento de habilidades lingüísticas en producións orais
5. Desenvolvemento de habilidades lingüísticas en producións
6. Técnicas de procura, tratamento e presentación da información
7 . Análise e comentarios críticos de textos procedentes de diferentes contextos socio-culturais, apoiándose en resumos e esquemas
• Módulo III: Comunicación en lingua estranxeira (inglés)N3.
Contidos
1. Utilización das funcións lingüísticas e aspectos socioculturais en situacións de comunicación de lingua inglesa
2. Elementos gramaticais e fonéticos no uso da lingua inglesa
3. Producións orais en lingua inglesa
4. Producións escritas en lingua inglesa
 • Módulo IV: Competencia matemáticaN3.
Contidos
1.Utilización dos números para a resolución de problemas
2. Utilización das medidas para a resolución de problemas
3. Aplicación da xeometría na resolución de problemas
 4. Aplicación do álxebra na resolución de problemas
 5. Aplicación da estatística e a probabilidade na resolución de problemas
 
 
LOCALIZACIÓN
 
A formación diríxese a persoas en risco de exclusión social con baixa formación con residencia nalgún dos concellos da provincia de Ourense.