Fundación Amigos de Galicia oferta itinerarios de inserción personalizada a persoas en situación ou risco de exclusión ou perceptores de RISGA dalgún dos concellos da provincia de Pontevedra. O proxecto comprenderá as prestacións de entrevista inicial; deseño; seguemento e avaliación do proxecto de inclusión social e sociolaboral; accións para a adquisición e fortalecemento das capacidades persoais e sociais, incluindo accións promotoras de acceso e permanencia no mercado laboral, mediación laboral, prospección e intermediación laboral, etc.
O persoal técnico da entidade está á disposición das persoas usuarias do programa, ofertando, a aquelas persoas seleccionadas pola propia entidade, os itinerarios de inserción personalizada que contemplan as seguintes accións;
 • Entrevista inicial 
 • Deseño de itinerario de inserción personalizado
 • Valoración social individual
 • Revisión de obxectivos ou actuacións
 • Seguemento do itinerario
 • Medidas de acompañamento e orientación social e/ou laboral
 • Mellora de habilidades sociais básicas
 • Técnicas de busca de emprego
 • Intermediación laboral
 • Coordinación con outros dispositivos de atención
 • Formación en contidos teóricos prácticos e Formación ocupacional 
 • Prospección na empresa
 • Información sobre o mercado de traballo
 • Captación de ofertas
Dentro deste proxecto, Fundación Amigos de Galicia proporciona itinerarios de inserción personalizada orientados a 33 persoas dalgún dos concellos da Provincia de Pontevedra –ao longo de todo o proxecto que abrangue dende xullo de 2022 a abril de 2023- que carecen de recursos económicos e contan con cargas familiares e que precisan de accións específicas que melloren as súas posibilidades de inclusión no mercado de traballo.