Promoción da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e defensa dos dereitos e liberdades das persoas do colectivo LGTBQI

Tecendo con fíos de cores

Fundación Amigos de Galicia desenvolve un programa de promoción da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes en defensa dos dereitos e liberdades das persoas do colectivo LGTBQI, que promove a consecución da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes é unha prioridade para a Fundación Amigos de Galicia , ademais de ser un requisito indispensable para poñerlle freo á violencia de xénero. A violencia de xénero é a inxustiza social que constitúe a máis grave manifestación da desigualdade que aínda a día de hoxe sofren as mulleres.

 

Cando se fala da igualdade, referímonos ó recoñecemento aos homes e ás mulleres dos seus dereitos e deberes como cidadáns, estes atópanse recollidos no artigo 1 da Declaración Universal de Dereitos Humanos: “A Igualdade de todos os seres humanos é un principio xurídico universal”, así como na Constitución Española no artigo 14 na cal se describe que “os españois son iguais ante a lei, sen que poida prevalecer discriminación algunha por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social”. Este principio constitucional implica a construción dun sistema baseado na equidade, pluralidade e diversidade.

Obxectivo xeral do programa

 

Este programa conta ten como obxectivo xeral traballar na promoción da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, así como traballar a prol da defensa dos dereitos e liberdades das persoas que forman parte do colectivo LGTBQI. Para cumprir este obxectivo xeral é necesario establecer uns obxectivos específicos:

Concienciar á poboación sobre a temática referida: igualdade entre mulleres e homes e defensa dos dereitos e liberdades das persoas LGTBQI

Fomentar a igualdade de oportunidades entre as persoas, sen discriminación algunha

Realizar tarefas de prevención-identificación de situacións de violencia de xénero

Fomentar a autoestima e o empoderamento feminino

Traballar na acción/concepto da corresponsabilidade/conciliación familiar entre as partes

Garantir a cobertura das necesidades básicas e o estado de benestar relacionado coa protección social dos colectivos especialmente vulnerables

Promover a importancia da incorporación na sociedade da linguaxe non sexista

Promover a educación en valores

Normalizar conceptos socialmente estereotipados con respecto as persoas LGTBQI

Sensibilizar ás persoas respecto da realidade das persoas LGTBQI

Realizar tarefas de normalización da liberdade sexual

Crear un espazo seguro onde as persoas beneficiarias do programa se poidan expresar con liberdade sen medo aos estereotipos

Garantir atención psicolóxica ás persoas usuarias